Three Year Torah Reading Cycle

Commentary on Deuteronomy

Parashah 126

Torah: Deut 1:1-46
Haftarah: Jer 30:4-11
Apostolic: Heb 3:7-19

Commentary:
Parashah 126 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 127

Torah: Deut 2:1-3:22
Haftarah: Hab 3:8-19
Apostolic: Rev 19:11-21

Commentary:
Parashah 127 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 128

Torah: Deut 3:23-29
Haftarah: Jer 32:16-23
Apostolic: Jn 5:28-29

Commentary:
Parashah 128 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 129

Torah: Deut 4:1-49
Haftarah: Jer 31:20–30
Apostolic: Rom 11:25–29

Commentary:
Parashah 129 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 130

Torah: Deut 5:1-6:3
Haftarah: Josh 1:1-9
Apostolic: Matt 5:17-20

Commentary:
Parashah 130 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 131

Torah: Deut 6:4-7:26
Haftarah: Zech 14:1-9
Apostolic: Mk 12:28-34

Commentary:
Parashah 131 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 132

Torah: Deut 8:1-20
Haftarah: Jer 9:22-26
Apostolic: Jn 15:8-10

Commentary:
Parashah 132 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 133

Torah: Deut 9:1-29
Haftarah: Jer 2:1-13
Apostolic: Jms 4:1-10

Commentary:
Parashah 133 – PDF

Parashah 134

Torah: Deut 10:1-11:25
Haftarah: 2Ki 13:22-25
Apostolic: 1Thess 1:8-9

Commentary:
Parashah 134 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 135

Torah: Deut 11:26-12:19
Haftarah: Is 54:11-55:6
Apostolic: 1Tim 6:13-16

Commentary:
Parashah 135 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 136

Torah: Deut 12:20-15:6
Haftarah: Is 54:2-8
Apostolic: Col 3:5-11

Commentary:
Parashah 136 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 137

Torah: Deut 15:7-16:12
Haftarah: Is 61:1-3
Apostolic: 1Co 5:7-8

Commentary:
Parashah 137 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 138

Torah: Deut 16:13-22
Haftarah: Mic 6:6-8
Apostolic: Jn 7:14-24

Commentary:
Parashah 138 – PDF / ePubMOBI

Parashah 139

Torah: Deut 17:1-20
Haftarah: 1Sa 8:1-9
Apostolic: Acts 13:21-23

Commentary:
Parashah 139 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 140

Torah: Deut 18:1-20:9
Haftarah: Jer 29:8-14
Apostolic: Acts 3:22-26; Heb 12:25-29

Commentary:
Parashah 140 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 141

Torah: Deut 20:10-21:9
Haftarah: Josh 24:1-15
Apostolic: 1Jn 2:15-17

Commentary:
Parashah 141 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 142

Torah: Deut 21:10-22:7
Haftarah: Is 54:1-10
Apostolic: Gal 3:11-14

Commentary:
Parashah 142 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 143

Torah: Deut 22:8-23:25
Haftarah: Is 1:16-26
Apostolic: Eph 5:3-14

Commentary:
Parashah 143 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 144

Torah: Deut 24:1-25:19
Haftarah: Hos 10:11-11:11
Apostolic: Tit 2:11-14

Commentary:
Parashah 144 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 145

Torah: Deut 26:1-29:9
Haftarah: Is 60:1-22
Apostolic: Col 3:1-17

Commentary:
Parashah 145 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 146

Torah: Deut 29:10-30:20
Haftarah: Is 55:6-58:8; Mic 7:18-20
Apostolic: Rom 10:1-15

Commentary:
Parashah 146 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 147

Torah: Deut 31:1-13
Haftarah: Is 48:18-19
Apostolic: 2Ti 3:12-17

Commentary:
Parashah 147 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 148

Torah: Deut 31:14-30
Haftarah: 1Ki 2:1-12
Apostolic: 1Tim 4:6-8

Commentary:
Parashah 148 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 149

Torah: Deut 32:1-52
Haftarah: Hab 3:8-19
Apostolic: Rev 15:1-8

Commentary:
Parashah 149 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 150

Torah: Deut 33:1-29
Haftarah: Josh 1:1-18
Apostolic: Jude 1:24-25

Commentary:
Parashah 150 – PDF / ePub / MOBI

Parashah 151

Torah: Deut 34:1-12; Gen 1:1
Haftarah: Is 2:1-4
Apostolic: 1Pt 1:22-25

Commentary:
Parashah 151 – PDF / ePub / MOBI